København, 2004-02-24Kære KLID medlem !

Vi prøver endnu en gang, og beklager at den første indkaldelse var til en forkert dato (5. marts).

Hermed indkaldes til generalforsamling i KLID

fredag den 26. marts 2004 kl 16:30
på Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Optælling af stemmer 
3. Årsberetning 
4. Årsregnskaber til godkendelse 
5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent og indskud 
6. Behandling af indsendte forslag 
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
  Forslag til tilføjelse ved slutningen af paragraf 4:
   "- at give oplysninger om deres kontaktinformation, herunder fungerende e-post."
  Forslag til ændring af paragraf 10 stk 3:
    "brev" ændres til "opslag på foreningens websted samt brev eller e-post"
  Begrundelse: Dette giver mulighed for indkaldelse af medlemmerne per e-post,
  hvilket er betydeligt nemmere for bestyrelsen end ved kongeligt papirpost.
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af suppleanter 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

Regnskaberne for 2001, 2002 og 2003 var vedlagt brev af 11. februar 2004.

Sager og forslag, som et medlem vil have behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen inden fredag den 12. marts 2004 på adressen bestyrelse@klid.dk . Sådanne sager vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside http://www.klid.dk senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen vil også påskønne hvis nye kandidater til bestyrelsen ville meddele deres kandidatur til os, men dette er ikke et krav.

Vel mødt,

Niels Svennekjær, formand				Keld Jørn Simonsen, næstformand